Συμμετοχή

Τα μέλη της ΕΕΘΑ σύμφωνα με το καταστατικό διακρίνονται σε Τακτικά, Πάρεδρα, Επίτιμα και Αντεπιστέλλοντα.

Προϋπόθεση εγγραφής κάποιου φυσικού προσώπου ή εταιρείας στην Εταιρεία είναι η αποδεδειγμένη επαγγελματική ή επιστημονική δραστηριότητα του σχετική με τη θερμική ανάλυση ή τη θερμιδομετρία.

Σε όλα τα μέλη της ΕΕΘΑ απονέμονται διπλώματα με τη διάκριση του μέλους, σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας, υπογεγραμμένα από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα του ΔΣ της Εταιρείας.

Μέλη της εταιρείας μπορούν να εγγραφούν και προπτυχιακοί ή μεταπτυχιακοί φοιτητές καθώς και εμπορικές εταιρείες ή βιομηχανίες

Φόρμα Αίτησης